Steimer, Eugen, Wappensammlung

1.1 Signatur
N.82.14
Alt: 1053
1.2 Titel

Steimer, Eugen, Wappensammlung

1.4 Verzeichnungsstufe

Dossier

1.5 Umfang

6 cm