Kurhaus, diverse Akten

1.1 Signatur
N.99.10
1.2 Titel

Kurhaus, diverse Akten

1.4 Verzeichnungsstufe

Dossier

1.5 Umfang

1 cm