Porträts: Bertha und Max Borsinger-Walser

1.1 Reference Code
N.85.12.2.1
1.2 Title

Porträts: Bertha und Max Borsinger-Walser

1.4 Level of Description

Dossier

1.5 Extent

1 cm

3.1 Scope and Content

Enthält auch Bilder von Maria Borsinger, Lina Truttmann-Borsinger (1842-1926)