Manuskripte zu Vorträgen (1946-1955)

1.1 Référence
N.04.75
1.2 Titre

Manuskripte zu Vorträgen

1.3 Date(s)

1946-1955

1.4 Niveau de description

Dossier

1.5 Importance matérielle et support

4 cm

3.1 Présentation du contenu

Vorträge u.a. zu: Joseph Nieriker; Ignaz Paul Vital Troxler; Ignaz Edward Dorer; Schloss; Industrie; Badener Geschlechter; Kantonsjubiläum, Kirchen- und Klostergeschichte