Andrucke/ Buch "Amtsstube des Stadtammans" (1920-1958)

1.1 Référence
N.05.36
1.2 Titre

Andrucke/ Buch "Amtsstube des Stadtammans"

1.3 Date(s)

1920-1958

1.4 Niveau de description

Dossier

1.5 Importance matérielle et support

8 cm

3.1 Présentation du contenu

mehrere Andruck-Bögen, zusammengerollt